Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / พื้นที่ศึกษาดูงานโครงการศูนย์จำปาศรีและสวนพอเพียง สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

พื้นที่ศึกษาดูงานโครงการศูนย์จำปาศรีและสวนพอเพียง สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ในปีงบประมาณ 2554 -2555 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้จัมปาศรีและสวนพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

กิจกรรมในพื้นที่ได้แก่ บริเวณจัดแสดงวิถีชาวนาอีสาน สวนพอเพียง/นาข้าว แปลงสาธิตการปลูกพืชสวน พืชไร่และพืชผัก ตามวิถีเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 

   

 

1 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …