สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14

160 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน : 50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” ระหว่างวันที่ 6 -7 กันยายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดนิทรรศการ การดูแลสุขภาพหลังคลอดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณะนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยฯ ประกอบด้วย โครงการชีพพิสัยและการกระจายทางภูมิศาสตร์พืชสมุนไพรกลุ่มบำรุงน้ำนมหลังคลอด โครงการสัณฐานวิทยาและความหลากหลายพันธุกรรมพืชสมุนไพรกลุ่มบำรุงน้ำนมหลังคลอด โครงการการแปรของคำเรียกชื่อพืชสมุนไพรดูแลสุภาพหลังคลอดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการฐานข้อมูลและการสร้างศูนย์เรียนรู้การดูแลสุขภาพหลังคลอดตามภูมิปัญญาอีสาน พร้อมทั้งจัดแสดงและจำหน่าย ผลผลิตสวนพอเพียง ผักสดปลอดสารพิษ จากสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งและนาดูน

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด
ที่มา : คมกริช  วงศ์ภาคำ