Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ท่าน ได้แก่ นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ และนางกิจปภา แสงหิม มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคลกับบุคลากรของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ

                …