หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561

137 total views, 1 views today

หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้ดำเนินโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ การส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวบ้านวังจาน ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังจาน บ้านวังเหนือ บ้านวังใหม่ ตำบลนาข่า และบ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองให้กับเกษตรกรนำไปปลูกเพื่อการเก็บรวบรวบพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เช่น ข้าวหอมนางนวล ข้าวพม่า ข้าวกำผาย ข้าวปลาซิว ข้าวสันป่าตอง ข้าวขาว ข้าวก่ำ ข้าวปล้องแอ้ว ข้าวจ้าวแดง และข้าวหอมมะลิ เป็นต้น และจัดทำพื้นที่ปลูกข้าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ได้ใช้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดจำแนกพันธุ์ข้าว ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อให้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองให้มีความหลากหลายทางสูงต่อไป

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด
ที่มา : หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ