วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2560

95 total views, 2 views today

                สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง (กุดแดง) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายคมกริช วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายมงคล อันปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง กล่าวต้อนรับ ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง (กุดแดง) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

             โดยวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน โดยประเทศไทยและนานาประเทศได้ร่วมจัดงานนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ให้ประชาชนและเยาวชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าริมแม่น้ำลดลง สารพิษตกค้างในแหล่งน้ำและนาข้าว หรือปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง น้ำท่วม และอีกหลายปัญหาที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จึงได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที 7 ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคำขวัญว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ” มีกิจกรรมการแข่งขันการจับปลามาราธอน การแข่งขันท่อเสื่อแบบดั่งเดิม การแข่งขันโยนมัดฟาง การแข่งขันตำเหมี่ยง มีการจัดนิทรรศการ ๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน มีการตอบปัญหาในฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการเรียนรู้ละอองเรณูพืช ความรู้เรื่องพยาธิ เรียนรู้วิธีดูนก มีการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวิทยบริการ และเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม และหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้มีนักเรียนในระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนโดยรอบเขตพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก