Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมเมืองสมุนไพร ภายใต้หัวข้อ “รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพรและภูมิปัญญามหาสารคาม “

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมเมืองสมุนไพร ภายใต้หัวข้อ “รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพรและภูมิปัญญามหาสารคาม “

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมเมืองสมุนไพร ภายใต้หัวข้อ “รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพรและภูมิปัญญามหาสารคาม ” ใน ณ ห้องคอนเวอนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่การดำเนินงานเมืองสมุนไพร ในจังหวัดมหาสารคาม โดยสถาบันฯ ได้นำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง : ในหัวข้อ เผยแพร่ชุดโครงการวิจัยการดูแลสุขภาพหลังคลอดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณะนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยฯ ประกอบด้วย โครงการชีพพิสัยและการกระจายทางภูมิศาสตร์พืชสมุนไพรกลุ่มบำรุงน้ำนมหลังคลอด โครงการสัณฐานวิทยาและความหลากหลายพันธุกรรมพืชสมุนไพรกลุ่มบำรุงน้ำนมหลังคลอด โครงการการแปรของคำเรียกชื่อพืชสมุนไพรดูแลสุภาพหลังคลอดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการฐานข้อมูลและการสร้างศูนย์เรียนรู้การดูแลสุขภาพหลังคลอดตามภูมิปัญญาอีสาน

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด
ที่มา : คมกริช วงศ์ภาคำ

1 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …