สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

94 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 โดยมีสำนักวิทยบริการ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน
ระหว่างบุคลากรของทุกหน่วยงานทั้ง 6 หน่วยงาน ให้มีความรัก ความสามัคคี สร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร เสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา สร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา การดูแลสุขภาพตนเอง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจาก สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช ศูนย์พัฒนาและวิจัยบรรพชีวิน และสำนักวิทยบริการ โดยมีการแข่งขันเต้นแอโรบิก กีฬาพื้นบ้าน วอลเลย์บอลผสมชายหญิง

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา

ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด