สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง  ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี”

161 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง
ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี” ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยสถาบันฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ในหัวข้อ “ออนซอนจักรสาน” โดยจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการทำเครื่องจักรสาน เช่น กระติบข้าวเหนียว ภูมิปัญญากระติบข้าวกับวิถีชาวอีสานในกลุ่มชาติพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากงานโครงการวิจัย “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” (อพ.สธ.มมส)

ภายในงานได้จัดนิทรรศการให้ความรู้และประสบการณเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอีสาน จัดซุ้มวัฒนธรรมและกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ประกอบด้วยเรื่อง วัฒนธรรมความเชื่อ วัฒนธรรมอยู่อาศัย วัฒนธรรมอาหารการกิน วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ และวัฒนธรรมการดนตรีการแสดง การจัดซุ้มจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพิ่มมูลค่า สินค้าชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ผู้มาร่วมงานได้เข้าร่วมลงมือทำด้วยตนเอง ด้วยการลองทำ นำกลับ เช่น การทำต้นดอกผึ้ง การทำอาหารพื้นบ้าน การทำผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ และมีการจัดเวทีเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของชาวอีสานด้วย

ข่าว/ภาพข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา,สุรพล ยอดศิริ
ที่มา : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน