สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมค่ายยุวดาราศาสตร์และพลังงานทดแทน

109 total views, 1 views today

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศสาตร์และคณิตศาตร์ ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561