Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมค่ายยุวดาราศาสตร์และพลังงานทดแทน

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมค่ายยุวดาราศาสตร์และพลังงานทดแทน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศสาตร์และคณิตศาตร์ ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561

Check Also

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ

ประชาสัมพันธ์ไป …