สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ : The 2 National and International Conference on Educational and Technology 2018 ICET II : Critical Innovation”

48 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ : The 2 National and International Conference on Educational and Technology 2018 ICET II : Critical Innovation”
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ : The 2 National and International Conference on Educational and Technology 2018 ICET II : Critical Innovation” ณ ห้องประชุม 60 พรรษามหาวิชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้นำนิทรรศการในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ และมูลมังอารยะธรรม จำปาศรี ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นมุขปาฐะ 5 ด้าน เครื่องจักสานอีสาน และผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถาบันฯ เช่น โครงการการดูแลสุขภาพหลังคลอดตามภูมิปัญญาอีสาน โครงการประเมินศักยภาพของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชน

ภาพข่าว : สุรพล ยอดศิริ