Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อประเมินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ จากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รองศาสตราจารย์อภิเดช แสงดี กรรมการ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา หลวงอินทร์ กรรมการ จากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยผลการประเมินมีค่าคะแนนนระดับ ดี (ระดับปริญญาโท : 3.16 / ระดับปริญญาเอก : 3.31)

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยวลัย …