สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

96 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร วท.ม และ ปร.ด ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ จากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รองศาสตราจารย์อภิเดช แสงดี กรรมการ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา หลวงอินทร์ กรรมการ จากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยผลการประเมินมีค่าคะแนนระดับ ดี (ระดับปริญญาโท : 3.16 / ระดับปริญญาเอก : 3.31)

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด