โครงการพัฒนาบุคลากร “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” ประจำปี 2561

68 total views, 1 views today

โครงการพัฒนาบุคลากร “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 16- กรกฎาคม -8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนตลอดจนนิสิตและผู้สนใจได้รับความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรดังนี้
1. อ.ดร.วรงค์ สุขเสวต (วิทยากรหลัก)
2. รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา (วิทยากรพิเศษ)
3. Dr.Trevor N. Petney (วิทยากรพิเศษ)
4. Mr.Thinh Viet Dang นิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ (วิทยากรร่วม)
5. Mr.Nguyen Huynh Quang นิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ (วิทยากรร่วม)

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา/กัทลี ศักดาคำ
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด / กัทลี ศักดาคำ