พิธีส่ง – รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส

63 total views, 1 views today

พิธีส่ง – รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกรับทราบและส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ลงนามส่งมอบงานให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (คนใหม่) พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี มีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของคณะให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (คนใหม่) ที่จะได้มาบริหารงานต่อ จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (คนใหม่) ได้กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม