สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

78 total views, 2 views today

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 The 12th Botanical Conference of Thailand : BCT12 “ดอกผลแห่งภูมิปัญญา พัฒนาพืชพรรณมุ่งสู่ความยั่งยืน” ณ ห้องประชุม D 415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561 จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มี การนำเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิ งานอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาค พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และนิเวศวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่นา วนศาสตร์ วิทยาสาหร่าย เห็ดรา และไลเคน โดยมีการนำเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย 30 เรื่อง และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 62 เรื่อง

ภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา