โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561

142 total views, 1 views today

“การส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมือง

หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จัดโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “การส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในชุมชนบ้านวังจานโนนสำราญ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ นิสิต และบุคลากรหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “การส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในชุมชนบ้านวังจานโนนสำราญ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” โดยมีการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ส่งเสริมให้เกษตรได้ทดลองปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ พร้อมทั้งให้เกิดแปลงสาธิตการเรียนรู้ด้านพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด