สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

173 total views, 2 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความยั่งยืนของชุมชนเมืองในอนาคต”  ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความยั่งยืนของชุมชนเมืองในอนาคต” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก โดยมี นายมงคล อันปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง และรองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สำหรับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจาก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ” ขึ้น ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนามอนุสัญญาแรมซาร์
ในปีนี้ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกขึ้น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อร่วมรำลึกถึงวันดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ให้ประชาชนและเยาวชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าริมแม่น้ำลดลง สารพิษตกค้างในแหล่งน้ำและนาข้าว และอีกหลายปัญหาที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามคำขวัญของการจัดงานปีนี้ที่ว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความยั่งยืนของชุมชนเมืองในอนาคต” ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนในชุมชน อาทิ การแข่งขันจับปลามาราธอน แข่งขันถอนกล้า แข่งขันจับหมู แข่งขันทอเสื่อแบบดั้งเดิม แข่งขันตำเมี่ยงลีลา แข่งขันการทำอาหารจากแตง และประกวดธิดาดอกจาน ตลอดจนการจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด