การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

148 total views, 1 views today

โครงการสัมมนาเรื่อง “การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยงาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 7 ด้าน และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้ดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว อาทิเช่น ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการพัฒนานิสิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น โดยหน่วยงานมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ จากนั้นจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งทุกปีหน่วยงานจะทำการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของชาติ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และควรมีการนำปัญหาอุปสรรคที่พบในแต่ละปีมาทำการวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสานสามัคคีบุคลากร พร้อมมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ด้านการเรียนการสอน : รางวัลปฏิบัติการสอนดีเด่น
อาจารย์ชฎาพร เสนาคุณ ตำแหน่ง อาจารย์
2. ด้านการวิจัย : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล แสนสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ด้านบริการวิชาการ : รางวัลบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น
นายพัฒนา ภาสอน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : รางวัลอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น
อาจารย์สุทธิรา เซดลัค ตำแหน่ง อาจารย์
5. ด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน : รางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานดีเด่น
5.1 นางสาวกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
(สำนักงานเลขานุการฯ)
5.2 นางสาววรรณภา ป้อมยายับ ตำแหน่ง คนงาน
(สถานีปฏิบัติการนาดูน)
5.3 นายสิริศักดิ์ หาวิโร ตำแหน่ง คนงาน
(สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง)
6. ด้านเสียสละและทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน : รางวัลเสียสละและทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน
นายจิระวัฒน์ ภูสำเภา ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์

พร้อมนี้บุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันบำเพ็ยประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีฯและทาสีอาคารสำนักงาน สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง

เขียนข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด