Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุทธิรา เซดลัค พร้อมด้วย อาจารย์วรงค์ สุขเสวต  ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุทธิรา เซดลัค พร้อมด้วย อาจารย์วรงค์ สุขเสวต  ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุทธิรา เซดลัค พร้อมด้วย อาจารย์วรงค์ สุขเสวต  ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง  ความหลากชนิดพืชและภูมิปัญญามุขปาฐะ ในป่าชุมชนโคกดงเค็ง จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 นั้น ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ดีเด่น

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …