กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พบเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมด้านงานกิจการต่างประเทศและงานประชาสัมพันธ์

72 total views, 1 views today

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พบเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมด้านงานกิจการต่างประเทศและงานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าพบปะหารืองานด้านกิจการต่างประเทศและงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรองศาสตราจารย์วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช กล่าวต้อนรับและหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ของหน่วยงาน ในโครงการ OIA Roadshow โดยดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร) ในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา

ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด