Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มหน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการ
5. นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี กรรมการและเลขานุการ

 

1 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …