Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มหน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการ
5. นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี กรรมการและเลขานุการ

 

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …