บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พศ 2561

81 total views, 2 views today

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พศ 2561
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พศ 2561 และทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นเลิศทางวิชาการบูรณาการความรู้จากท้องถิ่น” ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ในด้านของ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ ภาพลักษณ์สู่สากล และมหาวิทยาลัยสีเขียว
พร้อมกันนี้มีการมอบรางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ 2559 โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับดีมาก ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพ : ธนพร อรัญโสด