Breaking News
Home / ประกวดราคา / รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานผ่าน ระบบ e-Gp

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานผ่าน ระบบ e-Gp

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานผ่าน ระบบ e-Gp

ที่มา http://www.thaitobacco.or.th/th/2017/09/0014826.html

 

Check Also

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย

 Download