สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

71 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อประเมินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ เป็นประธานกรรมการ จากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ กรรมการ จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รองศาสตราจารย์ สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล กรรมการ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โดยผลการประเมินมีค่าคะแนน 4.58 ในระดับดีมาก