Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานหลักสูตรฯ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ ได้รับทราบข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน อาทิ รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อดำเนินการศึกษาในหลักสูตรฯ ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนรู้ สามารถปรับปรุงและพัฒนางานของตนได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีคุณภาพทางวิชาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรฯ ต่อไป

 

Check Also

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ

ประชาสัมพันธ์ไป …