Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

 ขอแสดงความยินดีกับ นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Bio Gang Challenge 2017 เรื่องรักษ์ผู้ไทยเรณูนคร การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชในภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่าผู้ไทยเรณูนคร สู่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนพฤกษศาสตร์ กรณีศึกษาผ้ามัดหมี่

    

Check Also

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเร …