Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินโครงการ “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานสู่ลูกหลานบ้านวังจาน-โนนสำราญ”

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินโครงการ “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานสู่ลูกหลานบ้านวังจาน-โนนสำราญ”

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินโครงการ “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานสู่ลูกหลานบ้านวังจาน-โนนสำราญ” ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดประชุมสอบทานข้อมูล ภูมิปัญญาพื้นบ้าน “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานสู่ลูกหลานบ้านวังจาน-โนนสำราญ” ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน : การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาป่าดอนปู่ตา บ้านวังจานโนนสำราญเพื่อการรักษาองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ ณ วัดบ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่งการสอบทานข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน ด้านการจัดการทรัพยากรพื้นบ้าน ด้านเกษตรกรรมพื้นบ้าน และด้านการสาธารณสุขและการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้าน

 

    

Check Also

WRBRI-MSU Inbound Internship 2018

1. Anoucement 2 …