Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมบุคลากร สถานีปฏิบัติการนาดูน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประชุมบุคลากร สถานีปฏิบัติการนาดูน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

       ประชุมบุคลากร สถานีปฏิบัติการนาดูน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช , นายคมกริช วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา และนางฉวีวรรณ คืนสันเทียะ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบัน ประชุมบุคลากรสถานีปฏิบัติการนาดูน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรของสถานีปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานของสถานีให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายการบริหารงานต่อไป

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา

ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด

     

Check Also

WRBRI-MSU Inbound Internship 2018

1. Anoucement 2 …