Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

                      สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Geo-Informatic Application for Biodiversity Data Management)” ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ป่าโคกดงเค็ง เมื่อวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Geo-Informatic Application for Biodiversity Data Management)” ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ป่าโคกดงเค็ง โดย นายคมกริช วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายวางแผนและพัฒนา มีผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เทศบาลตำบลเชียงใหม่ ประมาณ 20 คน ซึ่งปัจจุบันการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ ให้มีความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดในการการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การสำรวจระยะไกลและ ภาพถ่ายทางอากาศ ตลอดจนการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่บูรณาการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนและการจัดการพื้นที่ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ และบทเรียนจากโครงการต่างๆ ที่ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพลังชุมชนในการจัดการพื้นที่แบบยั่งยืนโดยใช้โปรแกรม QGIS และโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งเป็นฟรีแวร์ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่การนำโปรแกรมต่างๆที่เป็นฟรีแวร์ มาใช้ในงานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ Geo-information science and Earth observation Natural resources management, University of Twente

     

 

Check Also

WRBRI-MSU Inbound Internship 2018

1. Anoucement 2 …