Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

** ผู้สนใจเข้าอบรม ติดต่อ 0-4375-4407 หรือ  086-6468005 (คุณคมกริช   วงศ์ภาคำ) **

  กำหนดการการบริการวิชาการสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2560

ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน และพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ป่าโคกดงเค็ง

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

————————————

วันที่ 18 มิถุนายน 2560

08.00-08.30 น.                    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กล่าวต้อนรับ พิธีเปิด

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

08.30 -10.30น.                     การใช้โปรแกรม google earth และ google map และ ประเภทข้อมูลทางภูมิศาตร์

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation   Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        การใช้ application GPS บนระบบสมาทโฟน, ระบบพิกัดทางภูมิศาตร์

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation   Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        Assignment เก็บข้อมูลภาคสนาม (พิกัด GPS และ attribute) บริเวณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation   Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 17.00 น.        การนำเข้าข้อมูลตำแหน่ง GPS สู่ โปรแกรม google map และ google earth  และการนำเสนอแผนที่

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation   Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17.00 – 18.30 น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น

19.30 น. -21.00 น.      นำเสนอผลงานวันที่ 1    อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation   Natural resources management), University of Twente

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560

07.00-0800 น.           รับประทานอาหารเช้า

08.00-10.00 น.           Introduction to QGIS, base map, existing data, data structure, นำเข้าข้อมูลจาก google

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation  Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10.00 – 10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.        QGIS, querying data and selected by attribute

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –  14.00 น.       QGIS, Geo-processing   

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14.00 – 14.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 – 17.00 น.        QGIS, Work flow simbology, label, map layout and export,  Assignment, making a map

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation   Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17.00 -19.00 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหาร

19.30-21.00 น.           Assignment

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation  Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2560

07.00-0800 น.           รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 12.00 น.        Assignment and presentation

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างนำเสนอ

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.        Assignment and presentation (ต่อ) และ การแลกเปลี่ยประสบการณ์การทำงานด้านนี้เพื่อการประยุกต์ใช้

นายธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์  MSc. (Geo-information science and Earth observation Natural resources management), University of Twente

อาจารย์ ดร. วรงค์ สุขเสวต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างนำเสนอ

16.00 – 16.30 น.        สรุป มอบวุฒิบัตร ปิดการประชุม


Check Also

อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี …