สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สืบสานประเพณี “เลี้ยงผีปู่ตา ป่าโคกดงเค็ง” ประจำปี 2560

296 total views, 2 views today

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการ “เลี้ยงผีปู่ตา ป่าโคกดงเค็ง” ประจำปี 2560 โดยเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม โดยตามภูมิปัญญาของชาวอีสานที่ถือปฏิบัติกันมา ประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตาในป่าดอนปู่ตา ซึ่งเป็นเขตพื้นที่หวงห้ามไม่ให้ใครเข้ามาดำเนินกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ป่านั้น ซึ่งเป็นกลวิธีการที่ปู่ย่าตายายวางระเบียบในการใช้พื้นที่และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นวิธีการที่จะห้ามชาวบ้านไม่ให้เข้ามารุกล้ำพื้นที่บริเวณป่าดอนปู่ตา และในช่วงเดือน 6 ของชาวอีสาน จะเป็นการเลี้ยงผีบรรพบุรษหรือผีปู่ตา เพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินและเสี่ยงทายความอดุมสมบูรณ์ของการทำเกษตรในปีนั้นๆ โดยสถาบันฯได้ดำเนินการสืบสานประเพณีทุกปี ณ บริเวณป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยผลการทำนายปะจำปี 2560 คือ

ผลการเสี่ยงทายคางไก่

     1. คางไก่บ้านมีความยาวมากและโค้งยาวสวย เสี่ยงทายว่า ปีนี้ชาวบ้านจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลดี มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ตลอดปี

     2. คางไก่นามีลักษณะโค้งยาวสวย เสี่ยงทายว่าปีนี้ฝนฟ้าดี ทำนาข้าวได้ผลดีมาก น้ำหนักดี ผลผลิตมาก

ผลการเสี่ยงทายบั้งไฟ

     1. บั้งไฟบ้าน ขึ้นสูงและอยู่ในอากาศนาน เสี่ยงทายว่าปีนี้หมู่บ้านจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม เศรษฐกิจการค้าขาย เป็นปีทองของหมู่บ้าน

     2. บั้งไฟนา ขึ้นสูงมาก เสี่ยงทายว่าปีนี้การเพาะปลูกจะได้ผลผลิตตามที่ต้องการ สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปี โดยเฉพาะการทำนาจะมีความอุดมสมบูรณ์มาก

 

ข่าวโดย : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา

ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด