Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการทุนวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยความ …

Read More »

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานผ่าน ระบบ e-Gp

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ …

Read More »

“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”

รายละเอียด      กำหนดการ โครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโ …

Read More »

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559

 Download

Read More »

กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีศึกษา 2558

 Download

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2558

 Download

Read More »

โครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิคราะห์ และผลงานเชิงสังเคราะห์

 Download

Read More »