ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2565

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ค้นพบเทคนิคการเพาะเลี้ยงบอนสีราคาสูง

 103 total views,  3 views today

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบเทคนิคการเพาะเลี้ยงบอนสีไม้ประดับราคาสูงเพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ทำการศึกษาวิจัยค้นหาเทคนิคการขยายพันธุ์บอนสีสายพันธุ์ไทยได้สำเร็จจำนวนสองสายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เจ้าปอแก้ว และสายพันธุ์ธาตุบางแก้ว โดยได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์ต้นพันธุ์จากห้างหุ้นส่วน
นัตตะ แคคตัส จำกัด ทั้งนี้บอนสีสายพันธุ์ไทยทั้งสองชนิดดังกล่าวมีราคาสูงมาก ทางสถาบันจึงได้มอบต้นบอนสีที่ขยายพันธุ์ได้สำเร็จในสภาพปลอดเชื้อให้ทางห้างหุ้นส่วน นัตตะ แคคตัส จำกัด เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

โครงการคลองสวยน้ำใส

 123 total views,  3 views today

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง และชุมชนเกิ้ง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ตื้นเขิน และกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำภายในคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ รอบบริเวณสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และเปิดทางน้ำให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร รวมทั้งสามารถนำน้ำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้เป็นแหล่งจับสัตว์น้ำในการทำมาหากิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้ง สำหรับผักตบชวาที่ขุดลอกขึ้นมา สามารถนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในภาคเกษตรกรรมได้

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย

 38 total views

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยสู่การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันฯ วิทยากรโดย รศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์ จากคณะเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนสู่องค์กรหารายได้ประจำปี 2565

 50 total views,  1 views today

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนสู่องค์กรหารายได้ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ จากคณะเทคโนโลยี
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืชสู่การสร้าง
รายได้ และพัฒนาผลผลิตหรือผลงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลผลิต
2) เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการหารายได้
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการเกษตร/
บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 23 คน โดยอบรม
ณ ห้องประชุมสถาบันฯ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง และทางออนไลน์สถานีปฏิบัติการนาดูน
โดยมีกิจกรรมได้แก่
– การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการหารายได้
– หลักการและแนวปฏิบัติปลูกผักปลอดสารพิษ ตามวิถีออร์แกนิคไทยแลนด์
– หลักการและแนวปฏิบัติเตรียมดินผสมและเพาะขยายพันธุ์แหนแดง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)2565

 31 total views

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากกองแผนงาน บรรยายแนวทางการพัฒนา สร้างความเข้าใจและวิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

 1,422 total views,  1 views today

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 1/2565
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 – วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ในวันราชการเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกชเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754321-39 ต่อ 1741 และ043-754407

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today