สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 289 total views,  1 views today

 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
1.   แผนงานโครงการ: การเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าดอนปู่ตาของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน
2.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากเห็ดนางรมในผลิตภัณฑ์ชาเพื่อสุขภาพ
3.   โครงการการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก อำเภอพยัคฆภูมิสัย จังหวัดมหาสารคาม
4.   โครงการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
5.   การพัฒนาคุณภาพชาผักหวานป่าของวิสาหกิจชุมชนจุ้มเกษตรกรทายาทไทบรู (Double-Conveyer Dryer)
6.   เครื่องย่างใบชาสมุนไพรแบบสองสายพาน (Double-Conveyer Dryer)
7.   การสักยาอีสาน
8.   การศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพืชวงศ์กะตังใบ (Leeaceae) ในภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย

 

 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
1.   สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง (Calotes versiolor) ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 
2.   ความแปรผันและโครงสร้างทางพันธุศาสตร์ของปรงสามเหลี่ยมในประเทศไทย 
3.   ความหลากหลายและความแตกต่างทางพันธุกรรมของกิ้งก่าแก้วเหนือ Calotes emmo alticristatus (Schmidt, 1925)
4.   การสำรวจความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
5.   การศึกษาโครโมโซมของพืชวงศ์กกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
6.   พืชสกุล Sida (วงศ์ฝ้าย) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
7.   อินทรอนของยีสฟอสฟาเจนไคเนสสำหรับการวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus spp.)
หมวดหมู่