โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนสู่องค์กรหารายได้ประจำปี 2565

 51 total views,  2 views today

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนสู่องค์กรหารายได้ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ จากคณะเทคโนโลยี
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืชสู่การสร้าง
รายได้ และพัฒนาผลผลิตหรือผลงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลผลิต
2) เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการหารายได้
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการเกษตร/
บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 23 คน โดยอบรม
ณ ห้องประชุมสถาบันฯ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง และทางออนไลน์สถานีปฏิบัติการนาดูน
โดยมีกิจกรรมได้แก่
– การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการหารายได้
– หลักการและแนวปฏิบัติปลูกผักปลอดสารพิษ ตามวิถีออร์แกนิคไทยแลนด์
– หลักการและแนวปฏิบัติเตรียมดินผสมและเพาะขยายพันธุ์แหนแดง

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today