สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 1,328 total views,  11 views today

นางฉวีวรรณ  คืนสันเทียะ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741     โทรสาร  : 043-754407 
E-mail : chaveewan.k@msu.ac.th         

นายธนกร  บุญพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
/
หัวหน้างานการเงิน/หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1742    โทรสาร  : 043-754407
E-mail : tanakorn.b@msu.ac.th

นางกัทลี ศักดาคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ/หัวหน้างานบุคคล

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741 โทรสาร : 043-754407
E-mail : khathalee.s@gmail.com

นางสาวกันต์กนิษฐ์  หาญวงษา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/หัวหน้างานพัสดุ

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1742     โทรสาร : 043-754407
E-mail : kankanit1@hotmail.com

นางสาวศิริวรรณ  โนรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741    โทรสาร : 043-754407
E-mail : siriwan.n@msu.ac.th

นายวรายุธ พิลาภ
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741     โทรสาร : 043-754407
E-mail : warayuttpilap@gmail.com

นางสาวภารดี ศรีภิรมย์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741     โทรสาร : 043-754407
E-mail : sriphirom2826@gmail.com

นายพีรวุธ  วรเนตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741     โทรสาร : 043-754407
E-mail : peerawut.w@msu.ac.th

 

นายคำมี  ประทุมชัย
พนักงานขับรถ


โทรศัพท์
: 043-754322-39 ต่อ 1741     โทรสาร : 043-754407 
E-mail : khammeee.b@msu.ac.th

นางสาววิมล  แพงวิเศษ
พนักงานทั่วไป


โทรศัพท์
: 043-754322-39 ต่อ 1741 โทรสาร : 043-754407
E-mail : wimol.p@msu.ac.th

บุคลากรประจำสถานีปฏิบัติการนาดูน

นายจิระวัฒน์ ภูสำเภา
นักวิชาการช่างศิลป์


โทรศัพท์
: 043-754322-39 ต่อ 1741     โทรสาร : 043-754407  เบอร์ประจำที่นาดูน: 043-797048
E-mail : habeebty_msu@hotmail.com

นางกัญจน์กมล  ภูสำเภา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741     โทรสาร : 043-754407  เบอร์ประจำที่นาดูน: 043-797048
E-mail : jaranrat1985@hotmail.com

 

หมวดหมู่