สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

 278 total views,  5 views today

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้น ณ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน(เขตพื้นที่ขามเรียง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการรักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระห่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ซึ่งได้ดำเนินการปักดำแล้วในวันแม่ และช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว เพื่อสืบทอดประเพณีอีสานอันดีงามของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป

สีสันลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ มีนิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่งกายชุดแฟนซีแปลกตา จัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี เพื่อสร้างสีสัน เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพิ่มบรรยากาศให้การลงแขกเกี่ยวข้าวเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ในการนี้มีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน บนเนื้อที่ 7 ไร่ เป็นข้าวจ้าวพันธุ์มะลิ 105

หมวดหมู่