สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 1,596 total views,  11 views today

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 

สาขาเชี่ยวชาญ : Plant tissue culture, Molecular Genetics , Natural products from plants
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745 โทรสาร : 043-754407
E-mail : sthanonkeo@gmail.com

นายคมกริช วงศ์ภาคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวางแผน

 

สาขาเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยา
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : komwongpa@gmail.com

นายถวิล ชนะบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่

 

สาขาเชี่ยวชาญ : พืชและสัตว์ท้องถิ่น การเกษตรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : tawin.c@msu.ac.th

ดร.อดุลย์  สมาธิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สาขาเชี่ยวชาญ : บรรพชีวินวิทยาและวิวัฒนาการ
โทรศัพท์ :043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail :
adun.s@msu.ac.th

นางฉวีวรรณ คืนสันเทียะ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1743 โทรสาร : 043-754407
E-mail : 
chaveewan.k@msu.ac.th

 

หมวดหมู่