สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 219 total views,  5 views today

ผลงานวิจัยปี 2558

 

  Clonorchis, Ophisthorchis, and Metorchis

  Pollen morphology of the genus Curcuma (Zingiberaceae) in Northeastern Thailand

Chemical Constituents and Derivatization of Melodorinol from the Roots of Melodorum fruticosum

Ethanol production from Jerusalem artichoke tubers at high temperature by newly isolated thermotolerant inulin-utilizing yeast Kluyveromyces marxianus using consolidated bioprocessing

Species diversity and utilization of medicinal plants in Khok Dong Keng Public Forest, Na Dun Distric, Maha Sarakham Province, Thailand

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 อนุสิทธิบัตร “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบหม่อนที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องและกรรมวิธีการทำ”

ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ

 

หมวดหมู่