สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 223 total views,  2 views today

ผลงานวิจัยปี 2557

 

Genetic Diversity of Thai Native Chicken Inferred from Mitochondrial DNA Sequences

Elettariopsis biphylla, a new species of Zingiberaceae from Thailand

 พืชวงศ์ขิงในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

New cytotoxic apotirucallanes from the leaves of Walsura trichostemon

 New furoquinoline alkaloids from the leaves of Evodia lepta

Molecular phylogeny of black flies in the Simulium tuberosum (Diptera: Simuliidae) species group in Thailand

 Sorbitol required for cell growth and ethanol production by Zymomonas mobilis under heat, ethanol, and osmotic stresses

 Zoonotic Echinostome Infections in Free-Grazing Ducks in Thailand

 A New Taraxerol Derivative from the Roots of Microcos tomentosa

 Molecular characterization of sympatrically distributed Neotricula

 Association of black fly (Diptera:Simuliidae) life Stages Using DNA barcode

 Analysis of the population genetics of Ophisthorchis viverrini sensu lato in the Nam Ngum River wetland, Lao PDR, by multilocus enzyme electrophoresis

 Genetic Characterization and Phylogenetic Analysis of Echinostomes from Free-grazing Ducks in Thailand Using Ribosomal DNA Sequences

 Genetic Structure Inferred from Mitochondrial 12S Ribosomal RNA Sequence of Oncomelania quadrasi, the Intermediate Snail Host of Schistosoma japonicum in the Philippines

 Antiglycation capacity and antioxidant activities of different pigmented Thai rice

 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพรรณไม้วงศ์กะตังใบ (Leeaceae) บางชนิดของประเทศไทย

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องนางชีในหลอดทดลอง

 การพัฒนาพันธุ์แตงขาวหนามดำเพื่อสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์บ้านเกิ้งแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

 Phylogeography of the black fly Simulium aureohirtum (Diptera: Simuliidae) in Thailand.

หมวดหมู่