ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

 248 total views,  4 views today

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการสถาบันฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today