สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 642 total views,  8 views today

 

         

 ตราสัญลักษณ์ของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หมายถึง ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัยแบบบูรณาการบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายถึง หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

           “WRBRI” หมายถึง Walai Rukhavej Botanical Research Institute
           “ทรงกลมสีน้ำตาล”มายถึง ศูนย์รวมแห่งความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
           “ผลยาง” หมายถึง ผลของไม้ในวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ไม้ในวงศ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของป่าเต็งรังที่โดดเด่นในภาคอีสาน

 

หมวดหมู่