สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 206 total views,  1 views today

ปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

ปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ


ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ
Doctor of Philosophy Program in Biodiversity
ชื่อปริญญา  
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ปรัชญาดุษฏีบัณทิต (ความหลากหลายทางชีวภาพ)
(ชื่อย่อ) : ปร.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy (Biodiversiv)
(ชื่อย่อ) : Ph.D. (Biodiversity)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณสมบิตดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความูร้ใหม่ในแนวทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและนำไปสู่การสร้างระบบการศึกษา วิจัยและอนุรักษ์รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชนแบบยั่งยืน
3. มีจริยธรรม และคุณธรรม โดยมีจิตสาธารณะที่พร้อมจะทำงานเพื่อชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการปกป้อง คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติแบบอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตรีชวภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระบบการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาภาคปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือภาคต้นและภาคปลาย แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา รักษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยการจัดจำนวนชั่วโมงในการเรียนในแต่ละวิชาเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอนในภาคต้นหรือภาคปลาย
ระยะเวลาการศึกษา
ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส่วนกรณีอื่นๆ ให้เป็นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 
1. สอบผ่านขอสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบของ MSU-LDC มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ สอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ TOEFL หรือ IELTS
2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
3. มีผลงานวิจัยและส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. กรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตร แบบ 1.1  เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว จำนวน 48 หน่วยกิต และกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น โดยไม่นับหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2.1  เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ระบบการจัดการทรัพยากรที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นำเสนอต่อสาธารณะ กำหนดให้มีหน่วยกิตทำวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาต่างๆ เพื่อใช้ในการทำวิจัย ได้แก่ หมวดวิชาแกน (ไม่นับหน่วยกิต) วิชาบังคับ และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
• ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

ดำเนินการโดย
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การบริหารหลักสูตรฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ
 งานวิจัย 
1. การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน 3 มิติ คือ ระบบนิเวศ พันธุกรรม และชนิดพันธุ์ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์
2. วิจัยเน้นการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์
3. วิจัยเน้นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อ4. การศึกษาโครงสร้างประชากร พันธุศาสตร์ประชากร และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการทางด้านพันธุกรรมของพืช สัตว์ และ จุลินทรีย์
แหล่งทุนสนับสนุน 
มีทุนสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศจากหลักสูตรฯ และแหล่งทุนในการทำวิทยานิพนธ์ เช่น ทุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และอื่นๆ
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มงานหลักสูตรฯ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-437-54407
อีเมล์ : sthanonkeo@yahoo.com

หมวดหมู่