สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 733 total views,  1 views today

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

*** ยังไม่มีข้อมูล ***

 

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
1.   2552 : การติดตามการปรับตัวและฟื้นตัวของพืชในถิ่นที่อยู่ภายใต้การรบกวนและระดับการใช้ประโยชน์ ที่แตกต่างกัน
2.   2552 : การสร้างความแปรปรวนให้กับประชากรพริกในอีสานเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
3.   2552 : การเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำชี เขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงปลาเผาะลูกผสม ในสูตรอาหารต่างกัน
4.   2552 : ปริมาณสาร Capsaicinoids ของพริกสายพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.   2552 : สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืชชนิดใหม่ของโลกและพืชถิ่นเดียวของสกุลเปล้าในประเทศไทย
6.   เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์” 13-14 กันยายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
7.   ความหลากชนิดของปลาน้าจืดในแม่น้าชีตอนกลาง บริเวณเหนือเขื่อนวังยาง พื นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์
หมวดหมู่