Breaking News

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

14 total views, 1 views today

คณะบุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเตรียมพื้นที่จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง

9 total views, 1 views today

โรงเรียนสารคามพิทยาคมเข้าร่วมค่ายความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง

14 total views, 1 views today

นายคมกริช วงศ์ภาคำ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ

515 total views, 34 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน และศิษย์เก่าได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

111 total views, 13 views today

อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชได้รับรางวัล

20 total views, 2 views today

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2562

26 total views, 1 views today

 Download

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

32 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์ กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา สังศรีอินทร์ กรรมการ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการ
  5. นางสาวพัชรพร หวานขม กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รอบ2)

43 total views, 1 views today

 Download