ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561 [2] รายการ
ลำดับชื่อบทความชื่อ - สกุล ว/ด/ปวารสารที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูล
1
Zoonotic infection with Onchocerca dewittei japonica in an 11-year-old boy in Kansai Region, Western Honshu, Japan
รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา
-
-
ISI
2
การขยายพันธุ์ว่านเข้าพรรษา (Globba annamensis Gagnep.) ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทย
ผศ.ดร.สุรพล แสนสุข
-
-
TCI กลุ่ม1