ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559 [3] รายการ
ลำดับชื่อบทความชื่อ - สกุล ว/ด/ปวารสารที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูล
1
New depsidones and xanthone from the roots of Garcinia schomburgkiana
ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก
มิถุนายน 2559
วารสาร FITOTERAPIA Volume: 111 Pages: 73-77
ISI
2
สักยารักษาโรค
ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก
นายคมกริช วงศ์ภาคำ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 212-216
TCI กลุ่ม2
3
อนุสิทธิบัตร : สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่ส่วนประกอบของใบหม่อนใบเตย ใบไผ่และใบข้าว และกรรมวิธีการผลิต
ดร.รัชนี นามมาตย์
ออกให้ ณ วันที่ 16 ต.ค.58
0.6