ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ [14] รายการ
ลำดับชื่อบทความชื่อ - สกุล ว/ด/ปวารสารที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูล
1
New cytotoxic apotirucallanes from the leaves of Walsura trichostemon
Sichaem, J.
Khumkratok, S.
Siripong, P. 
Tip-Pyang, S.
1/4/2014
Journal of Natural Medicines. Volume 68, Issue 2, April 2014, Pages 436-441
Scopus
2
Clonorchis, Ophisthorchis, and Metorchis
Paiboon Sithithaworn
Weerachai Saijuntha
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
1/4/2015
Biology of Foodborne Parasites. CRC Press. ISBN:9781466568839. Pages:275-298.
หนังสือ
3
Pollen morphology of the genus Curcuma (Zingiberaceae) in Northeastern Thailand
Piyaporn Saensouk
Piyada Theerakulpisut
Achra Thammathaworn
Surapon Saensouk
Charun Maknoi
Pimjai Kohkaew
(เม.ย.58)
SCIENCEASIA Volume: 41 Issue: 2 Pages: 87-92 DOI: 10.2306/scienceasia1513-1874.2015.41.087 Published
ISI
4
New depsidones and xanthone from the roots of Garcinia schomburgkiana
ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก
มิถุนายน 2559
วารสาร FITOTERAPIA Volume: 111 Pages: 73-77
ISI
5
สักยารักษาโรค
ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก
นายคมกริช วงศ์ภาคำ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 212-216
TCI กลุ่ม2
6
อนุสิทธิบัตร : สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่ส่วนประกอบของใบหม่อนใบเตย ใบไผ่และใบข้าว และกรรมวิธีการผลิต
ดร.รัชนี นามมาตย์
ออกให้ ณ วันที่ 16 ต.ค.58
0.6
7
Helminths in rodents from Wet Markets in Thailand
Ribas, Alexis
Weerachai Saijuntha
Agatsuma, Takeshi
C. THONGJUN
K. LAMSAN
Poonlaphdecha, Srisupaph
1 ส.ค.59 - 31 ก.ค.60
HELMINTHOLOGIA, 53, 4: 326 – 330, 2016
ISI
8
Genetic diversity within and among gelada (Theropithecus gelada) populations based on mitochondrial DNA analysis
Takayoshi Shotake
Weerachai Saijuntha
Takeshi Agatsuma
Yoshi Kawamoto
1 ส.ค.59 - 31 ก.ค.60
ANTHROPOLOGICAL SCIENCE Volume: 124 Issue: 3 Pages: 157-167 DOI: 10.1537/ase.160717
ISI
9
Genetic Diversity of Thai Native Chicken Inferred from Mitochondrial DNA Sequences
Pairot Pramual
Kowit Meeyen
Komgrit wongpakam
Usa Klinhom
1/10/2013
Tropical Natural History 13(2): 97-106, October 2013
ISI
10
Elettariopsis biphylla, a new species of Zingiberaceae from Thailand
Surapon Saensouk
Piyaporn Saensouk
1/2/2014
Phytotaxa 159 (1):023-025 (Published: 7 Feb. 2014) ISSN: 1179-3163 (online edition) Impact
ISI
11
New furoquinoline alkaloids from the leaves of Evodia lepta
Sichaem, J.
Jirasirichote, A.
Sapasuntikul, K. 
Khumkratok, S. 
Sawasdee, P.
Do, T.M.L. 
Tip-Pyang, S.
1/1/2014
Fitoterapia. Volume 92, January 2014, Pages 270-273
Scopus
12
Zoonotic infection with Onchocerca dewittei japonica in an 11-year-old boy in Kansai Region, Western Honshu, Japan
รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา
-
-
ISI
13
การขยายพันธุ์ว่านเข้าพรรษา (Globba annamensis Gagnep.) ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทย
ผศ.ดร.สุรพล แสนสุข
-
-
TCI กลุ่ม1
14
New furoquinoline alkaloids from the leaves of Evodia lepta
Sichaem, J.
Jirasirichote, A. 
Sapasuntikul, K. 
Khumkratok, S. 
Sawasdee, P. 
Do, T.M.L. 
Tip-Pyang, S.
1/1/2014
Fitoterapia. Volume 92, January 2014, Pages 270-273
Scopus