บ้านพักรับรอง สถานีปฎิบัติการนาดูน

หลังที่ 1.บ้านกระแตไต่ไม้

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: เตียงคู๋
ราคาเช่า/1 คืน : 600 บาท

หลังที่2.บ้านกาสะลอง

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: เตียงคู๋
ราคาเช่า/1 คืน : 600 บาท

หลังที่ 3.บ้านแก้วเจ้าจอม

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: เตียงคู๋
ราคาเช่า/1 คืน : 600 บาท

หลังที่ 4.กระเช้าสีดา

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: เตียงคู๋
ราคาเช่า/1 คืน : 600 บาท

หลังที่ 5.บ้านหลังใหญ่

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: 10 เตียง
ราคาเช่า/1 คืน : 3000 บาท

หลังที่6.บ้านอรุณเบิกฟ้า

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: เตียงคู๋
ราคาเช่า/1 คืน : 600 บาท

หลังที่ 7.บ้านสร้อยสุมาลี

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: เตียงคู๋
ราคาเช่า/1 คืน : 600 บาท

หลังที่ 8.บ้านพุทธรักษา

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: เตียงคู๋
ราคาเช่า/1 คืน : 600 บาท

หลังที่ 9.บ้านพวงชมพู

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: เตียงคู๋
ราคาเช่า/1 คืน : 600 บาท

หลัง10.บ้านหยาดน้ำค้าง

สถานะ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานี :098-1522615
ประเภทห้องพัก: เตียงคู๋
ราคาเช่า/1 คืน : 600 บาท